Site Tools


nowakartotekadzialek:kartoteka_dzialek

Kartoteka działek

Kartoteka działek pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych ewidencyjnych dla poszczególnych działek oraz generowanie raportu - informacji o działce. Dzięki kartotece w prosty sposób można wyszukać konkretną działkę, po wcześniej zadanych kryteriach, a następnie dodać do listy wszystkie działki sąsiednie. Jest również możliwość sprawdzenia jaką zmianą ewidencyjną wybrana działka została utworzona bądź zarchiwizowana.

Widok okna kartoteki działek

Dodawanie działek do kartoteki

Działki do kartoteki można dodać na wiele różnych sposobów. Najprostszym z nich jest użycie narzędzia Ikona niebieskiego znaku plus - dodaj do kartoteki. Pojawi się okno gdzie będzie można wpisać numer działki oraz obręb, w którym dana działka się znajduje.

 Widok okna wyszukania działki

Można również zastosować inne kryteria wyszukiwania np podając numer KW. Wtedy do listy dodamy wszystkie działki, które będą miały wybrany numer KW. Mamy też możliwość wpisania adresu działki. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podamy zbyt wiele parametrów wyszukiwania np numer działki oraz adres, a szukana przez nas działka nie będzie posiadała jednego z nich, np adresu to do listy nie zostanie dodana żadna działka. Jeżeli natomiast chcielibyśmy do listy dodać działki sąsiadujące z działką, która jest już w kartotece, to należy ją zaznaczyć a potem użyć  Ikona zakresu z niebieskim napisem plus S na białym tle

Dodawanie działek z mapy

Aby dodać działki poprzez wskazanie na mapie należy użyć Ikona zakresu z niebieskim znakiem plus na białym tle- wyszukaj przez wskazanie na mapie. Klikając na mapie w działkę, która nas interesuje. Po wybraniu tej opcji  Ikona kwadratu linią przerywaną z niekieskim znakiem plus na białym tle trzeba będzie narysować zakres, z którego zostaną pobrane działki do kartoteki, a następnie zatwierdzić w prawym dolnym rogu przeglądarki wciskając “Gotowe”.

 Widok fragmentu mapy z wrysowanym zakresem oraz okna kartoteki działek

Usuwanie działek z kartoteki

Do usuwania działek z kartoteki służą dwie opcje:

 Ikona niebieskiego znaku minus na białym tle - usunięcie zaznaczonych uprzednio działek

 Ikona niebieskiego znaku X na białym tle - wyczyszczenie kartoteki, czyli usunięcie wszystkich działek z listy.

Zamknięcie okna kartoteki działek będzie skutkować wyczyszczeniem wyszukanych pozycji.

Przeglądanie danych ewidencyjnych wybranej działki

W górnej części kartoteki znajdują się ikony, które umożliwiają sprawdzenie danych ewidencyjnych wskazanej działki. W dolnej części okna znajdują się zakładki odnośnie władającego działką oraz budynków znajdujących się na działce. Wszystkie te okna można mieć otwarte i wtedy wskazując kolejną działkę, dane w poniższych oknach zostaną zaktualizowane.

 Ikona zakresu z lupą na białym tle - Podgląd na mapie

 Ikona zakresu z ołówkiem na białym tle - Wrysuj na mapę

Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły wybranej działki

Ikona z napisem: Klu na białym tle - Klasy i użytki - część opisowa

Ikona z napisem: Zm na białym tle - Zmiany wybranej działki

Ikona z napisem: Pkt na białym tle - Punkty graniczne

 Ikona z napisem: H na białym tle -Historia zmian

Widok okna z opcjami wydruku raportów po najechaniu kursorem na ikonę drukarki - Raporty

Grupowanie według kolumn

W kartotece działek można sortować wszystkie kolumny klikając na nagłówki wybranych kolumn.

Widok okna kartoteki działek

Podgląd granic działki

Aby podejrzeć granice działki mamy możliwość zastosowania podglądu granic (po zmianie położenia mapy zakres niebieski zostanie usunięty) lub wrysowania granic (granice będą widoczne nawet po zmianie położenia mapy). Po wybraniu opcji podglądu mapy, przycisk podglądu jest cały czas czynny, aby sprawniej przeglądać granice działek zadeklarowane w oknie kartoteki. Aby powrócić do okna kartoteki działek należy nacisnąć pinezkę w prawym górnym rogu obszaru mapowego:

Widok okna z informacją o położeniu pinezki z zaznaczonym czerwoną strzałką miejscem jej położenia

Szybkie przejście do rejestru gruntów

Po wyszukaniu działki, klikając na nią w oknie kartoteki, a następnie naciskając prawy przycisk myszy, możemy sprawnie przejść do rejestru gruntów i uzyskać informacje na temat tej działki.

Widok fragmentu okna kartoteki działek

nowakartotekadzialek/kartoteka_dzialek.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1