Site Tools


nowywebewid:portal_archiwisty

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa: Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


PORTAL ARCHIWISTY

Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Prace i Operaty Geodezyjne.

Prace Geodezyjne

 Widok okna prac geodezyjnych

Zakładka Prace Geodezyjne służy do dodawania, modyfikowania i przeglądania prac geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka. Ikona Ikona szarej lornetki umożliwia znalezienie pracy geodezyjnej spełniającej ustalone kryteria wyszukiwania. Okno wyszukiwania prac geodezyjnych

Dostępne narzędzia Ikony kwadratowego zakresu narysowanego przerywaną linią wraz z lupą i ołówkiem pozwalają na podgląd i wrysowanie zakresu wybranej pracy geodezyjnej poprzez wskazanie go na mapie. Opcja Ikona z napiszem Sz służy do wyświetlania szczegółów wybranej pracy geodezyjnej.

Za pomocą ikony Ikona czerwonego znaku plus można dodać nową pracę geodezyjną:  Widok okna dodawania nowej pracy geodezyjnej

Można również modyfikować istniejąca już pracę ikoną: Ikona czerwonego znaku plus minus lub ją usunąć: Ikona czerwonego znaku minus.

Operaty

Rejestr operatów umożliwia przeglądanie i zarządzanie dokumentami pracy geodezyjnej. W oknie rejestru operaty wyświetlane są w postaci listy zawierającej ID operatu, skrót ID operatu, numer operatu na półce, obręb, ID pracy, datę wpływu i przyjęcia, informację na temat posiadanego zakresu, dokumentacji składowej i dokumentacji powiązanej. Poniżej tej listy znajdują się dokumentacja operatu, gdzie możemy podglądnąć, pobrać lub dodać poszczególne dokumenty cyfrowe operatu. Widok okna operatów

Selekcja operatów odbywa się poprzez kliknięcie w ikonkę Ikona lornetki i wypełnienie szukanych kryteriów. Okno selekcji operatów

Dla konkretnej pozycji z listy, jeśli posiada ona zakres można zdefiniować, zmodyfikować, wyczyścić obszar operatu lub wygenerować zakres z zakresów dokumentów składowych Ikony menu służące do modyfikacji zakresu. Można także wczytać zakres z pliku, lub do pliku go zapisać. Ikona Ikona czerwonego znaku plus służy do dodania nowego operatu, Ikona czerwonego znaku minus do usunięcia, a Ikona czerwonego znaku plus minus do modyfikacji. Widok okna stworzenia nowego operatu

Portal archiwisty stwarza możliwość ładowania oraz eksportu danych z operatu poprzez pliki XML Ikony exportu i importu danych do formatu XML. Można również załadować dokumentację cyfrową z katalogu z podkatalogami, których nazwa jest równocześnie numerem ID operatu Ikona ładowania dokumentacji cyfrowej z katalogu. Ikona Ikona z napisem: Sz wyświetla szczegóły zaznaczonego wcześniej na liście operatu.

Dokumenty Składowe Operatu

Rejestr dokumentów składowych operatu otwiera się bezpośrednio po wybraniu ikony Ikona z napisem DS:

 Widok okna dokumentów składowych operatu

Poprzez ikony menu mamy w nim możliwość dodawania nowego dokumentu składowego, oraz usuwania i modyfikacji już istniejących. Możemy dodawać, modyfikować, usuwać, wczytywać z pliku lub do pliku zapisywać ich zakresy, a także wrysowywać je na podgląd mapowy. Widok ikon menu dokumentów składowych operatu

Po naciśnięciu ikony dodawania dokumentu składowego operatu, pojawia się okno: Widok okna dodania dokumentu składowego operatu

Istnieje również możliwość wyszukania dokumentu składowego operatu poprzez kryteria (wchodzimy do tej opcji ikoną: Ikona szarej lornetki na białym tle). Możemy wyszukiwać po id, rodzaju dokumentu, a także zawęzić wyszukiwanie do takich dokumentów, które posiadają, bądź nie, zakres i dokumentację cyfrową. Widok okna wyszukiwania dokumentu składowego poprzez kryteria

Jeśli dokument składowy operatu posiada dokumentację cyfrową, po zaznaczeniu interesującego nas rekordu, w dolnej tabeli ukażą się pozycje do podglądnięcia, pobrania. Istnieje również w tym miejscu możliwość dodania nowej lub usunięcia zbędnej dokumentacji. Widok okna dokumentacji cyfrowej

Aby powiązać działkę z operatem należy nacisnąć ikonę Ikona z napisem Dlk. Pojawi się wówczas okno z powiązanymi działkami dla danego operatu. W tym oknie można dodać nową działkę, lub usunąć bądź zmodyfikować istniejące powiązanie: Widok okien powiązania działek z operatem

Opcje dodatkowe:

 Ikona z kwadratowym zakresem narysowanym linią przerywaną, z napisem DS - generowanie zakresu operatu z zakresów dokumentów składowych.

 Widok ikon modyfikacji zakresu - dodawanie, modyfikowanie i usuwanie zakresu operatu

 Widok ikon importu/eksportu punktów - opcje wczytania i zapisu zakresu do formatów WKT oraz TXT

 Ikona z napisem DS z niebieskimi strzałkami - generowanie dokumentów składowych z dokumentacji cyfrowej operatu

 Ikona z napisem DS i czerwonym krzyżykiem - usunięcie wszystkich dokumentów składowych związanych z operatem

nowywebewid/portal_archiwisty.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1