Site Tools


nowywebewid:portal_gesut

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa:  Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


PORTAL BRANŻYSTY

Portal Branżysty jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID służącym do zgłaszania nieprawidłowości w bazie GESUT prowadzonej przez ODGiK w myśl Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, Art.28e, pkt. 1.


Rozpoczęcie pracy

Pracę z Portalem należy rozpocząć od wejścia do Systemu e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji oraz kliknięcia we wstążkę Portal Branżysty. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nadanego przez ODGiK loginu i hasła w celu uwierzytelnienia się w systemie.

Po pozytywnym uwierzytelnieniu operatora zostanie otwarta strona główna portalu. Na tle mapy pojawia się Kartoteka obiektów GESUT.

W lewej części okna przeglądarki znajdują się pozycje menu umożliwiające otwarcie okna Kartoteki oraz okno listy zgłoszonych nieprawidłowości:

Widok opcji menu portalu branżysty

Wyszukiwanie obiektu GESUT

Aby wskazać nieprawidłowość dotyczącą konkretnego obiektu bądź potwierdzić zgodność treści jego atrybutów z bazą podmiotu władającego siecią należy wejść do Kartoteki obiektów Gesut.

Widok okna kartoteki obiektów GESUT

Przycisk Ikona niebieskiego plusa powoduje otwarcie okna z kryteriami wyszukiwania po klasie obiektu, kodzie kartograficznym i innych atrybutach opisowych. Drugim sposobem odszukania obiektu jest wskazanie w pobliżu obiektu punktu na mapie za pomocą narzędzia Ikona zakresu z niebieskim plusem.

Potwierdzenie zgodności treści

Potwierdzenie zgodności treści atrybutów obiektu z bazy GESUT ze stanem wynikającym z dokumentacji posiadanej przez podmioty władające siecią dotyczy wybranego w Kartotece obiektu. Zgodność można potwierdzić w oknie Edycji obiektu GESUT dostępnego pod przyciskiem Ikona z czerwonym znakiem plus minus za pomocą przycisku Ikona z napisem: Stwierdzono zgodność.

Zgłoszenie nieprawidłowości

Nieprawidłowość może dotyczyć wybranego w Kartotece obiektu (w zakresie atrybutów lub geometrii) lub wskazanej lokalizacji na mapie bez powiązania z obiektem (np. braku obiektów w bazie ODGiK).

Nieprawidłowość dotycząca atrybutów

Po wybraniu i podświetleniu obiektu w Kartotece, można ją zgłosić w oknie Edycji obiektu GESUT dostępnego pod przyciskiem Ikona z czerwonym znakiem plus minus. Należy określić poprawne wartości atrybutów i nacisnąć przycisk  Ikona zaznaczonym markerem i napisem: Aktualizuj. Jeżeli chcemy wyczyścić atrybuty w oknie naciskamy przycisk Ikona z gumką oraz napisem: Czyść

Nieprawidłowość w dotycząca geometrii obiektu

Po wybraniu i podświetleniu obiektu w Kartotece należy kliknąć przycisk Ikona z wykrzyknikiem. Pokaże się okno “Zgłoszenie nieprawidłowości do obiektu o id: (…)”

Widok okna zgłoszenia nieprawidłowości do obiektu

Należy w nim określić lokalizację nieprawidłowości na obiekcie za pomocą przycisku Ikona zakresu z niebieskim plusem, oraz opisać nieprawidłowość. Przed zatwierdzeniem przyciskiem OK, można zaznaczyć marker dodaj dokumentację, co spowoduje pokazanie okna do załączenia zeskanowanych dokumentów.

Widok okna dodania dokumentacji z nieprawidłowościami

Kliknięcie Ikona z czerwonym plusem spowoduje wyświetlenie okna

Widok okna określania atrybutów plików

oraz automatyczne otwarcie okna wybierania pliku z dysku. Dla wybranego pliku trzeba określić Rodzaj dokumentu. Do dodania kolejnego pliku służy przycisk Dodaj pliki. Wciśnięcie Prześlij spowoduje załączenie wskazanych plików do zgłoszonej nieprawidłowości.

Uwaga. W trakcie zatwierdzania nieprawidłowości może wystąpić komunikat Brak uprawnień do modyfikacji SUT (…) lub Modyfikacja zabroniona, ponieważ obiekt nie należy do GESUT co może oznaczać, że odpowiednio operator nie ma przyznanych odpowiednich uprawnień, a w drugim przypadku obiekt nie należy do bazy GESUT bo np. jest jeszcze obiektem w modelu pojęciowym K1.

Nieprawidłowość w dotycząca braku obiektu

Ten tryb zgłaszania nieprawidłowości umożliwia np. przesłanie informacji o braku obiektu w zaznaczonym miejscu na mapie. Odpowiednie narzędzie jest dostępne w oknie Lista nieprawidłowości, na którym wciśnięcie Ikona z czerwonym plusem spowoduje otwarcie okna Zgłaszanie nieprawidłowości. Wypełnia się je tak samo jak podczas zgłaszania nieprawidłowości dla wybranego obiektu.

Okno z listą nieprawidłowości

Jest dostępne w menu po lewej stronie.

Widok okna listy nieprawidłowości

Okno zawiera listę nieprawidłowości zgłoszonych przez zalogowanego operatora. Za pomocą narzędzi można odpowiednio zarejestrować nieprawidłowość nie związaną z obiektem Ikona z czerwonym plusem, edytować już zarejestrowaną nieprawidłowość Ikona z czerwonym znakiem plus minus, przypiąć obiekt wybrany w Kartotece Gesut do nieprawidłowości Ikona z pinezką czarną i pinezką żółtą oraz odpiąć nieprawidłowość od obiektu Ikona z pinezką czarną i czerwonym znakiem X.

nowywebewid/portal_gesut.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1