Site Tools


rejestrulic:rejestr_ulic

Poniżej przedstawiono okno Rejestru Ulic. Aby wyświetlić ulice w danej miejscowości należy skorzystać z filtra w lewej części okna.

Widok okna rejestru ulic


Ikona czerwonego plusa na białym tle - umożliwia dodanie nowej ulicy

Ikona czerwonego znaku plus/minus na białym tle - umożliwia edycję wybranej ulicy

Ikona czerwonego minusa na białym tle - umożliwia usunięcie wybranej ulicy


Ikona z czerwonym znakiem plus/minus i czarnym napisem: Naz na białym tle - narzędzie do zmiany nazwy ulicy (dotychczasowa wartość zostaje archiwizowana, a na jej miejsce pojawia się nowa ulica); po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu narzędzia wyświetli się okno, do którego wprowadzamy dane nowej ulicy

Widok okna zmiany nazwy ulicy

Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk 'Zapisz'


Ikona z czerwonymi szufladami i znakiem minus na białym tle - przenosi wybraną ulicę do archiwum - rekord zostaje oznaczony kolorem czerwonym (aby wyświetlić również pozycje archiwalne należy w filtrze po lewej stronie wybrać 'Stan: wszystkie' i kliknąć 'Zastosuj filtr')

Ikona z zielonymi szufladami i znakiem plus na białym tle - przywraca wybraną ulicę z archiwum

Ikona czarnego spinacza na białym tle - narzędzie umożliwiające przepinanie ulic (działa na zasadzie scalenia)

Ikona z napisem: Dok na białym tle - narzędzie umożliwiające podgląd dokumentacji powiązanej, po kliknięciu pojawia się okno z listą dokumentów

Widok okna dokumentów powiązanych z ulicą

Widok zestawu ikon archiwizowania danych - przyciski powodują odpowiednio: pokazanie pozycji archiwalnych, przeniesienie dokumentu do archiwum, przywrócenie dokumentu z archiwum


Ikona z czerwonym znakiem plus i czarnym napisem: A na białym tle - umożliwia dodanie numeru adresowego do ulicy; po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać dane dot. punktu adresowego.

Widok okna dodawania nowego adresu

Pozycja automatycznie wpadnie do kartoteki adresów.


Narzędzie umożliwia przypięcie działki do ulicy Ikona z napisem: Dlk na białym tle

Widok okna z wylistowanymi działkami powiązanymi z ulicą - wybranie działki z kartoteki

Widok okna działek powiązanych z ulicą z wyświetlonymi opcjami dodatkowymi Narzędzie pozwala na dodanie/usunięcie z mapy etykiety dla wybranej ulicy.


Ikona niebieskiej ulicy oraz jej osi wraz z czerwonym znakiem plus/minus na białym tle wraz z opcjami modyfikowania osi

Narzędzie umożliwia dodanie osi ulicy, jej edycję lub usunięcie. Należy upewnić się, że wyświetlanie warstwy osi ulic jest włączone.


Ikona z napisem: Sz na białym tle - Szczegóły ulicy


Aby podejrzeć obrys ulicy możemy użyć ikony podglądu na mapie  Ikona zakresu z lupą na białym tle lub Ikona zakresu z ołówkiem na białym tle. Aby powrócić do okna rejestru ulic, należy nacisnąć pinezkę w prawym górnym rogu obszaru mapowego:

Widok fragmentu portalu z zaznaczonym czerwoną strzałką miejscem występowania pinezki


Ikona ulicy wraz z jej osią i lupą na białym tle - pokazuje oś zaznaczonej ulicy

Ikona ulicy wraz z jej osią i ołówkiem na białym tle - wrysowanie osi ulicy

Ikona z napisem: <GML> na białym tle - pozwala na wygenerowanie GML z numerami porządkowymi dla zaznaczonej ulicy

Ikona drukarki na białym tle - raport z numerami porządkowymi dla ulicy lub miejscowości

rejestrulic/rejestr_ulic.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1