Site Tools


webewid:prace_przyjete

Prace przyjęte

Zakładka “Prace przyjęte” zawiera wykaz wszystkich prac geodezyjnych zatwierdzonych do wykonania przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W widoku głównym znajduje się spis wszystkich prac geodezyjnych zestawionych tabelarycznie, posortowanych wg. daty zgłoszenia. Tabela zawiera informacje dotyczące m.in: id pracy, oznaczenia nieruchomości, cel pracy, dat: zgłoszenia, przyjęcia, przewidywanego zakończenia pracy czy też statusu. Dodatkowo każda praca oznaczona jest kolorem w zależności od statusu jaki obecnie posiada:

prace bez wniesionych opłat za materiał,

prace z przekroczonym terminem zakończenia,

prace z przesłanym wnioskiem o zaniechanie,

prace zakończone

Po kliknięciu w interesującą nas pozycję w tabeli prac geodezyjnych, w dolnym panelu zostaną wyświetlone dodatkowe szczegóły danego zgłoszenia. Poprzez przejście do odpowiedniej zakładki mamy możliwość m.in: pobrania dołączonej dokumentacji, aneksów, informacji dotyczących wniesionych opłat.

Dodanie nowego zgłoszenia

W celu dodania nowego zgłoszenia klikamy przycisk “Zgłoszenie pierwotne” , po czym wyświetla nam się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić informacjami dotyczącymi uprawnionego, wykonawcy oraz zgłoszonej pracy.

W celu zdefiniowania zakresu pracy lub wskazania działek na których będzie się toczyć paca należy użyć paletki:

- dodanie działki przez podanie jej numeru, po naciśnięciu tego przycisku pokazuje się następujące okienko:

- dodanie działki przez wskazanie jej na mapie,

- rysowanie zakresu pracy geodezyjnej,

- tworzenie zakresu z kilku działek, z możliwością zwiększenia zakresu o zadany wcześniej bufor .

- podgląd wybranych działek na mapie

- usuwanie wybranych działek

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i kliknięciu przycisku “wyślij zgłoszenie” otworzy nam się formularz z wyborem materiałów zasobu.

Może się zdarzyć, że na danym obszarze są już prowadzone inne prace geodezyjne. Jeżeli tak, to przed pojawieniem się okna z wyborem materiałów zasobu, które chcielibyśmy otrzymać, pojawi nam się komunikat “Inne prace na działkach”:

umożliwia dodanie do listy kolejnych materiałów, które chcielibyśmy otrzymać z ośrodka. Pojawia się okno, gdzie możemy wskazać odpowiednie materiały np opisy topograficzne szczegółowej osnowy geodezyjnej:

Idąc “Dalej” pojawi nam się okno z punktami osnowy geodezyjnej występujących w zakresie pracy:

- pozwala wyszukać nowy punkt osnowy w bazie

- usuwa zaznaczony punkt osnowy z listy

- usuwa wszystkie punkty z listy

- pozwala podglądnąć położenie punktu na mapie

- wyświetla informacje o aktualnym układzie współrzędnych poziomych i wysokości

- pokazuję szczegóły wybranego punktu

- wyświetla współrzędne XY

- wyświetla wysokość H

- wyświetla listę punktów kierunkowych powiązanych z danym puntem

- wyświetla listę ekscentrów powiązanych z danym punktem

- połączenia punktów wizury

- dokumentacja związana z punktem

- umożliwia drukowanie raportów: pełna informacja o punktach lub zapis punktów do pliku txt

Klikając plus_nowy.jpg można wyszukać inne punkty osnowy. Pojawia się okno selekcji gdzie należy ustalić za pomocą jakich kryteriów będziemy chcieli wyszukać odpowiednie punkty. Jeżeli chcielibyśmy, aby do listy zostały dodane wszystkie punkty w określonym promieniu od zakresu naszej pracy geodezyjnej to musimy określić “wielkość bufora” np: 300m oraz zaznaczyć opcję “szukaj tylko w widoku mapy”.

Innym rodzajem materiałów, które można zamówić są 16.2 - Kopia materiału zasobu innego w postaci elektronicznej.

Po wybraniu opcji “dodaj” pojawia się okno, w którym pokazują się zeskanowane materiały podpięte do prac geodezyjnych oraz dokumenty składowe operatów. Na liście pojawiają się tylko materiały w zakresie zgłoszonej pracy geodezyjnej. Wykorzystując odpowiednie filtry można znaleźć odpowiednie dokumenty i je zamówić.

Tak dodana praca geodezyjna umieszczona jest w zakładce “prace oczekujące”. W momencie kiedy urzędnik zaakceptuje internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej zostaje nadany numer KERG oraz praca zostaje umieszczona w pracach przyjętych.

Zaniechanie pracy

W celu zaniechania zgłoszonej wcześniej pracy należy wybrać przycisk . Po jego naciśnięciu pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Po jego zaakceptowaniu prośba o zaniechanie zostaje wysłana do PODGiK.

A następnie wyświetla się potwierdzenie wysłania wniosku.

Zgłoszenia uzupełniające

Po przyjęciu zgłoszenia przez PODGiK istnieje możliwość przesłania zgłoszenia uzupełniającego dotyczącego prac geodezyjnych bądź materiałów potrzebnych do wykonania tychże prac. Do tego celu służy przycisk “Zgłoszenie uzupełniające” . Formatka zgłoszenia uzupełniającego wygląda następująco:

Dzięki niej mamy możliwość zmiany geodety uprawnionego wykonującego daną pracę (poprzez podanie numeru uprawnień zawodowych), zmiany dotyczące celu pracy, zakresu czy też zmiany terminu jej wykonania.

Zgłoszenia uzupełniające - matereiały

Zgłoszenia uzupełniającego dotyczącego materiałów można dokonać wybierając “Zamówienie na materiały” . Formatka jest identyczna jak przy zamawianiu materiałów dla zgłoszenia pierwotnego. Również sposób zamawiania materiałów jest identyczny.

Protokół uzgodnienia

Gdy zgłoszenie pracy geodezyjnej zostanie zaakceptowane przez ośrodek to zostaje nadany numer KERG dla tej pracy, a urzędnik może przygotować materiały oraz na podstawie zamówionych materiałów stworzyć opłatę. Gdy urzędnik utworzy opłatę to pojawia się ona również w Webewidzie w Portalu Geodety w zakładce “Opłaty/ Protokoły uzgodnień”

Po utworzeniu opłaty obie strony, to jest Ośrodek oraz Geodeta, muszą dokonać jej uzgodnienia. Geodeta musi potwierdzić, że opłata została utworzona dokładnie z tych materiałów, które on zamówił. Aby konkretnie zobaczyć co wchodzi w skład opłaty należy wybrać Na podstawie danych z urzędu, zostaje wygenerowany raport, który zawiera pozycje, za które będzie trzeba zapłacić. Raport wygląda następująco:

Jeżeli geodeta stwierdzi jakieś błędy, wynikające z pomyłki przy składaniu zamówienia, bądź z błędu pracownika urzędu, powinien niezwłocznie skontaktować się z Ośrodkiem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Do póki nie został wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty, urzędnik może edytować daną opłatę, dodawać bądź usuwać poszczególne pozycje w tej opłacie. Jeżeli geodeta nie będzie miał zastrzeżeń dla danej opłaty to może zaakceptować Protokół Uzgodnienia używając . Geodeta nie będzie mógł pobierać żadnych materiałów z Portalu Geodety dla danej pracy geodezyjnej do póki Protokół Uzgodnienia dla tej pracy nie zostanie zaakceptowany przez jego samego oraz przez pracownika urzędu. Po akceptacji Protokołu Uzgodnienia Opłaty przez geodetę urzędnik może wygenerować Dokument Obliczenia Opłaty, który jednocześnie akceptuje Protokół Uzgodnienia od strony urzędu. Dopiero wtedy geodeta jest w stanie pobrać darmowe dokumenty z Portalu Geodety takie jak Dokument Obliczenia Opłaty. Jeżeli geodeta odrzuci Protokół Uzgodnienia to dana opłata zostanie anulowana. Geodeta będzie zmuszony do złożenia zgłoszenia uzupełniającego na materiały, a opłata będzie musiała być wystawiona ponownie, dlatego zanim odrzuci się Protokół Uzgodnienia, warto skontaktować się z urzędem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Akceptacja bądź odrzucenie dokumentu obliczenia opłaty zostaje zapisana w EKS (ewidencji kontrolnej sprawy). Protokół Uzgodnienia daje możliwość uzgodnienia opłaty zanim dokument obliczenia opłaty zostanie utworzony. Pozwala to uniknąć sytuacji gdzie geodeta otrzyma błędny dokument obliczenia opłaty.

Dodawanie dokumentacji powiązanej

- dodanie dokumentacji dla pracy umożliwia załączenie zewnętrznego pliku z wybranej przez nas lokalizacji w okienku widocznym poniżej. Z rozwijalnego menu mamy możliwość wyboru typu załączanej dokumentacji tj: akty notarialne, mapy zasadnicze, pliki dgn, dwg i inne.

Po wybraniu odpowiednich plików, operator ma możliwość przesłania ich do ośrodka. Pliki te zostaną załączone pod pracę geodezyjną.

W taki sposób można przesyłać dokumenty dla danego operatu co umożliwi późniejsze utworzenie cyfrowej dokumentacji składowej dla danego operatu.

Znajdź dokumentację przez zakres

- znajdź dokumentację przez zakres pozwala odszukać całą zeskanowaną dokumentację, której zakresy przecinają się z zakresem wybranej pracy geodezyjnej. Można odszukać wybrane dokumenty w ośrodkach, które mają utworzoną dokumentację cyfrową wszystkich operatów w postaci dokumentów składowych tych operatów.

Geodeta może pobierać wyszukane pliki, a następnie ocenić ich przydatność dla swojej pracy geodezyjnej. Wszystkie pliki ściągnięte przez geodetę będą opieczętowane znakiem wodnym mówiącym, iż geodeta nie posiada na niego licencji a rozpowszechnianie go jest zabronione.

Podgląd zakresu pracy

- podgląd zakresu prac uruchamia mapę z wybranym zakresem prac geodezyjnych.

- szczegóły pracy pozwalają wyświetlić dodatkowe informacje danej pracy geodezyjnej tj: id pracy, wykonawca, zakres czy data zgłoszenia.

Ewidencja kontrolna sprawy

- ewidencja kontrolna sprawy wyświetla statusy jakie dana sprawa przyjmowała od początku zgłoszenia.

Kartoteka zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

- znajdowanie prac przez zakres/działki wyświetla wszystkie prace dotyczące wybranego przez nas zakresu. Po kliknięciu w daną pozycję możemy wyświetlić szczegóły danej pracy geodezyjnej bądź podejrzeć dołączoną dokumentację elektroniczną za pomocą przycisków dostępnych w dolnej części okna.

Rejestr operatów technicznych

- znajdowanie operatów przez zakres dostępne jest z poziomu poniższego okna. Na samej górze widnieje paleta z narzędziami służącymi m.in. wyświetlania zakresu prac na mapie, przeglądu rejestru dokumentów składowych operatu czy też wyświetlania jego szczegółów. W oknie wyświetlane są operaty w formie tabelarycznej z takimi informacjami jak: ID operatu, typ, nr operatu na półce, obręb, ID pracy, data wpływu, data przyjęcia, wypożyczenie operatu. Klikając w interesującą nas pozycję mamy możliwość podejrzenia rodzaju prac czy też działek, które są powiązane z operatem.

- ukazanie zakresu na mapie,

- rejestr dokumentów składowych umożliwia rejestrowanie dokumentów powiązanych z odpowiednim operatem technicznym,

- szczegóły dotyczące wybranego operatu technicznego,

- dokumentacja cyfrowa dołączona do operatu.

Osnowa geodezyjna

- znajdowanie osnowy przez zakres, otwiera nam okno kartoteki punktów osnowy, w którym mamy możliwość wyboru punktów w określonym przez nas zasięgu od wybranego zakresu pracy, jak również mamy opcję wyboru interesującej nas klasy osnowy poziomej bądź wysokościowej.

- dodaj punkt osnowy po zadanych kryteriach tj: numer punktu, sekcja, osnowa. Istnieje możliwość dodania punktów osnowy w zadanym promieniu od zakresu pracy. W tym celu należy zaznaczyć “szukaj tylko w widoku mapy” oraz podać bufor wyszukiwania:

- usuń zaznaczone punkty

- usuń wszystkie

- podgląd punktu na mapie,

- ustawienia osnowy dotyczące wyboru układu wysokościowego i układu współrzędnych,

- szczegóły dotyczące punktu osnowy,

- współrzędne XY

- wysokość H

- punkty kierunkowe

- ekscentry

- połączenie punktów wizury

- dokumentacja związania z punktem

- raporty, po kliknięciu w ikonę rozwija nam się pasek z możliwością wyboru pełnej informacji o punktach, które zostaną otwarte w osobnym oknie przeglądarki internetowej. Mamy również możliwość zapisu wybranych punktów do pliku tekstowego.

Wyszukiwanie prac

- wyszukiwanie prac poprzez ustalenie bardziej szczegółowych kryteriów tj: sekcja, obręb, rok. Istnieje również opcja wyszukiwania prac zakończonych lub zaniechanych oraz wyszukiwanie tylko w widoku mapy.

Odświeżanie danych

- odświeżanie danych w tabeli prac przyjętych.

Dok. z ODGiK

UWAGA: w zakładce “Dok. z ODGiK” do momentu zaznaczenia w systemie (TurboEwid) że opłata jest uiszczona blokowane są wszystkie dokumenty oprócz następujących rodzajów (które nie są płatne):

  1. odpowiedź na zgłoszenie pracy (informacja o materiałach)
  2. potwierdzenie zgłoszenia pracy
  3. zakres pracy
  4. dokument obliczenia opłaty
  5. informacja

Podpis certyfikatem systemu PZGiK

Podpis certyfikatem systemu PZGiK ma zastosowanie w przypadku gdy podpisywany dokument został wygenerowany przez system bez pośrednictwa użytkownika. W takim przypadku, po wejściu w “Dokumenty wychodzące z ośrodka” pojawiają się pliki związane z daną pracą i pliki zawierające podpis dla każdego z tych plików (na powyższym zdjęciu w czerwonej ramce).

Weryfikacja podpisu

W celu zweryfikowania, czy posiadany przez nas plik jest rzeczywiście tym samym plikiem, który był podpisywany, należy użyć narzędzia do weryfikacji podpisu cyfrowego. Rekomendowanym przez nas, darmowym narzędziem dostępnym on-line jest WebNotarius.

Jak zweryfikować podpis?

Najpierw wybieramy plik - klikając w przycisk “Wybierz plik” i w okienku, które się otworzy, wybieramy plik podpisu, który chcemy zweryfikować (z rozszerzeniem .xades), po czym klikamy w “Weryfikuj dokument”.

Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie pliku, którego podpis chcemy zweryfikować (np. z rozszerzeniem .pdf bądź .odt). WebNotarius, odczytawszy z pliku podpisu jakiego pliku podpis dotyczy, sam wskaże nam pełną nazwę poszukiwanego pliku (na obrazku jest to “zakres_pracy.pdf”). Wskazujemy zatem ten plik (analogicznie jak poprzednio) i znów klikamy w “Weryfikuj dokument”.

Po tym wszystkim ukaże się ekran, na którym program poinformuje nas o wyniku weryfikacji - w naszym przypadku status “Warunkowo zweryfikowany pozytywnie” jest ze wszech miar właściwym - podpis bowiem nie jest składany tzw. bezpiecznym urządzeniem, stąd certyfikat nie jest kwalifikowany, nie mniej jednak spełnia on wszelkie wymagania opisane w rozporządzeniu.

Czy można użyć innego programu do podpisu?

Można, jednakże różne programy stosują różne algorytmy liczenia skrótu pliku, skrótu podpisu, niektóre mają na sztywno wpisane mechanizmy kanonikalizacji pliku czy różnią się po prostu formą zapisu - nawet pojedyncza spacja czy znak nowej linii sprawia, że obliczane wartości różnią się diametralnie. Teoretycznie takie rzeczy nie powinny mieć wpływu na weryfikację podpisu, ale - jak doświadczenie pokazuje - mają. Stąd, by uniknąć nieporozumień i wątpliwości, podpis generowany przez nasz program został przygotowany tak, by przechodził (bądź nie - w uzasadnionych przypadkach) weryfikację we wspomnianym, dostępnym dla każdego użytkownika, programie.

webewid/prace_przyjete.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1